divendres, 8 d’agost de 2008

VITALIS EL ROMÀ.


El Jurat d’Expropiació de Catalunya redueix a 366.839,85 Euros, el valor d’expropiació del solar de Vila Romana de 946,25 per al qual la propietat pretenia una indemnització de 3.062.757,3 Euros.

El Jurat d’Expropiació de Catalunya acaba de notificar a l’Ajuntament la Resolució dictada en el procediment d’expropiació del solar de Vila Romana propietat de Matilde Teixidó, Xavier Carnicé i Albert Carnicé.

La propietat va promoure un litigi contra l’Ajutament exigint un preu d’expropiació de 3.026.757,37 Euros.

Com a solució alternativa a l’expropiació, l’anterior equip de govern del PSC i ERC va signar un conveni amb la propietat per mitjà del qual l’Ajuntament adquiria aquest solar, de 946,25 m2 de superfície, a canvi de les següents concessions municipals:
1. El dret de construir un immoble de 1800 m2 (dotze habitatges o trenta sis unitats d'allotjament turístic), al solar propietat dels reclamants de 906 m2 de superfície situat entre l’Hotel Coq Ardi, el carrer Vil.la Romana i la Unitat d’Actuació Can Truges, amb un valor estimat, a preus de mercat de l’època, (23 de maig de 2007) de 2.700.000 Euros.
2. La desviació del vial que va del carrer Miramar fins al carrer Tarull i que passa per sobre de la Vil-la Romana dels Ametllers previst pel POUM que s’acabava d’aprovar, amb la finalitat de disminuir l’afectació de la propietat dels reclamants.
3. L’exempció als reclamants de les següents obligacions urbanístiques:
a. Cessió obligatòria i gratuïta del 35 % del sòl destinat a espais públics.
b. Cessió del 10 % del sòl edificable a l’Ajuntament
c. Destinació del 20 % del sostre a habitatges de protecció pública.

L’actual equip de govern va considerar aquest conveni manifestament il·legal i perjudicial pels interessos generals del poble, donada l’extrema desproporció que hi havia entre el valor del solar que s’adquiria i el que l’Ajuntament oferia a canvi d’aquesta adquisició.
També considerà totalment inadmissible des del punt de vista urbanístic, la construcció d’un immoble de mil vuit-cents (1.800) metres quadrats, de dotze habitatges o trenta sis unitats d'allotjament turístic, al solar propietat dels reclamants de 906 m2 de superfície situat entre l’Hotel Coq Ardi, el carrer Vil.la Romana, la Unitat d’Actuació Can Truges i la resta de finca registral 933, pel greu impacte ambiental i paisatgístic que podia representar la construcció d’un immoble tan aparatós en aquest emplaçament.

Considerà, tanmateix completament il·lògica la subscripció d’un conveni contradictori en totes i cadascuna de les seves estipulacions amb el POUM que s’acabava d’aprovar.

Per totes aquestes raons decidí anul·lar-lo el conveni urbanístic i defensar la reducció del preu d’expropiació que la propietat reclama.

Ara el Jurat d’Expropiació ha confirmat l’encert d’aquesta decisió, al reduir les pretensions dels propietaris de 3.026.757,37 Euros a 366.839,85 Euros, demostrant que les concessions municipals del conveni anul·lat eren completament desorbitades.

Tossa, 7 d’agost de 2008.