dilluns, 17 de gener de 2011

181 ASSEMBLEA DE L´AGRUPACIÓ D´APLECS SARDANISTES DE LES COMARQUES GIRONINESEm plau convocar-vos a la 181a Assemblea General Ordinaria de l'Agrupació d'Aplecs
Sardanistes de les Comarques Gironines, organitzada per I'agrupació de Tossa de
Mar que tindra lIoc el dissabte, 15 de gener de 2011, a les 9 del vespre, al
Restaurant LA MASIA DEL BAHIA, situat a la Carretera de Tossa a Lloret de Mar
km. 3, amb el segOent:
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de I'acta de la 180a Assemblea celebrada a Ribes de Freser.
2. Aprovació del calendari d'aplecs 2011 (calendari definitiu).
3. Pagament de les despeses deis comissionats, justificades d'acord amb el full
adjunto
4. Pagament de les subvencions a les agrupacions que hagin organitzat autocars
per assisténcia als Aplecs, prévia justificació de les despeses.
5. Fixació deis preus de les entrades als Aplecs.
6. Lliurament deis butlletins deis Aplecs '10 per part de les agrupacions que
participin al premi.
7. Nomenament del Jurat qualificador del concurs deis butlletins 2010.
8. Lliurament de la comanda del número de guies desplegables informatives deis
Aplecs(maxim1.500 guies per població), d'acord amb el model adjunto
9. Lliurament de les dades del premi de Vine l'Aplec, d'acord amb el model adjunto
10. Lliurament de les dades relatives a I'entrega de la pancarta de la Diputació.
11. Data i lIoc de la propera reunió.
12. Informacions de la Junta.
13.Tom obert de paraula.